کلیدواژه‌ها = سمیت
اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 524-531

10.48305/jims.v40.i679.0524

کاوه خزائیل؛ عباس صادقی؛ جواد جمشیدیان؛ رضا جهانگیری


ارزیابی درون‌تن ایمنی فیوژن پروتئین DT386-BR2 به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد سرطان در مدل موشی

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 655-661

فاطمه شفیعی؛ راضیه انتشاری؛ محمد ربانی؛ علی جهانیان نجف آبادی


بررسی اثر بهبود دهنده‌ی عصاره‌ی چای سبز بر سمیت کلیوی

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 642-648

حمید نصری؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ علی احمدی؛ گلنوش کوهی؛ محمود رفیعیان کوپایی