کلیدواژه‌ها = پیش‌گیری
نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 477-488

10.22122/jims.v38i582.12983

محمدحسن علمازاده؛ محمد فرامرزی


بررسی تأثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1185-1191

بهزاد برکتین؛ امیرمحمد آرمانیان؛ مریم فرقدانی؛ علی صفائی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی؛ سمیرا سرائیان