کلیدواژه‌ها = Leishmania tropica
اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

دوره 38، شماره 571، خرداد و تیر 1399، صفحه 245-251

10.22122/jims.v38i571.12789

محمدجواد یزدان‌پناه؛ نغمه زابلی‌نژاد؛ الهه اندخشیده؛ وحید مشایخی قویونلو؛ امید رجبی


شناسایی گونه‌های عامل Leishmaniasis پوستی در شهرستان درگز

دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1582-1589

عبدالمجید فتی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ الهام مقدس؛ فائزه‌‌سادات موسوی وفا؛ سید علی‌اکبر شمسیان