کلیدواژه‌ها = عوامل جمعیت‌شناختی
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل جمعیت‌شناختی و پایه‌ای بالینی مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی شهر اصفهان در بازه‌ی زمانی 90-1375

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1298-1308

شهرزاد شهیدی؛ اسماعیل هادی‌زاده؛ پوریا شعبانی؛ آوات فیضی


ارتباط عوامل اجتماعی با شاخص کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان اصفهان

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 536-544

رضا خدیوی؛ زهرا دانا سیادت؛ نوراله رنجبر قراچه


بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و جمعیت‌شناختی با رضایت جنسی و زناشویی در یک نمونه از زنان ایرانی در سال‌های 95-1394

دوره 35، شماره 418، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 50-56

طیبه درونه؛ گیتی ازگلی؛ زهره شیخان؛ ملیحه نصیری