کلیدواژه‌ها = سیتوکاین‌ها
بررسی سیتوکاین‌های التهابی اینترلوکین 17 و اینترلوکین 22 در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی کودکان مبتلا به آسم و مقایسه‌ی آن باکودکان سالم

دوره 36، شماره 504، آذر و دی 1397، صفحه 1376-1381

10.22122/jims.v36i504.8837

منیر سید مفیدی؛ نرجس سلیمانی‌فر؛ کتایون بیداد؛ مریم گل‌آرا؛ محمدرضا فضل‌الهی؛ محمدحسین نیکنام؛ شقایق تاجیک؛ مرتضی صمدی