کلیدواژه‌ها = احیای قلبی- ریوی
پیامد احیای قلبی- ریوی بیماران داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1336-1342

10.22122/jims.v36i502.10500

محمدامین ولی‌زاد حسنلویی؛ شهریار صانع؛ علی‌اکبر نصیری؛ الهام گل صنملو؛ ندا خیرالهی


بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 406-411

مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ سید علی امامی؛ فرهاد محمودی؛ امیر رضا شکرانی