کلیدواژه‌ها = ترومبوسیتوپنی
شیوع مقاومت پلاکتی و عوامل پیشگویی کننده آن در دریافت کنندگان پلاکت

دوره 40، شماره 701، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1059-1066

10.48305/jims.v40.i701.1059

سحر روان‌شاد؛ فرزانه قدمگاهی مقدم؛ صدف حسنی؛ حسین رحیمی؛ ابوالقاسم الهیاری؛ مینا اکبری راد؛ محمدرضا طاهری؛ مریم عماد زاده؛ زهرا مذهب؛ محمد معینی نوده؛ سجاد عطایی عظیمی؛ مصطفی کمندی؛ محسن صدیق شمسی؛ سمانه سجادی