کلیدواژه‌ها = جنین
تعیین دز رسیده به جنین در اسکن Ventilation/Perfusion ریه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 237-241

10.22122/jims.v37i519.11383

شهاب‌الدین وکیلی؛ داریوش شهبازی گهرویی


اثر عصاره‌ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1902-1915

10.22122/jims.v35i462.8951

محمود خاکساری مهابادی؛ رضا رنجبر؛ حسین نجف‌زاده ورزی؛ حسن مروتی؛ الناز لک