کلیدواژه‌ها = سیالیک اسید
بررسی اثر غلظت‌های مختلف اسید سیالیک بر بیان mir-155-5p سلول‌های گلیال انسانی

دوره 40، شماره 663، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 139-144

10.48305/jims.v40.i663.0139

ماندانا آذرمهر؛ آتوسا مرادزادگان


ارزیابی سطح مالون دی‌آلدئید در حضور سیالیک اسید در آستروگلیای انسانی

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 263-269

10.22122/jims.v37i520.11536

رحیم مرادی؛ زهرا ناظری؛ شیرین عزیزی دوست؛ مریم چراغ‌زاده؛ علیرضا خیراله


بررسی اثر سیالیک اسید بر رشد و بقای سلول‌های آستروسیت موشی و آستروگلیای انسانی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 264-269

10.22122/jims.v36i472.9566

مریم چراغ‌زاده؛ شیرین عزیزی‌دوست؛ زهرا ناظری؛ صادق صارمی؛ حمید گله‌داری؛ علیرضا خیراله