کلیدواژه‌ها = فسفولیپاز
ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی

دوره 40، شماره 658، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 33-39

10.48305/jims.2022.16284

فائزه محمدی؛ امیررضا گرانفر؛ بهناز فامیل ستاریان؛ نازنین امانت؛ محمدرضا جواهری؛ منیرالسادات میرزاده


شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان

دوره 38، شماره 603، بهمن و اسفند 1399، صفحه 929-935

10.22122/jims.v38i603.13784

فائزه محمدی؛ نیما همت؛ بهناز فامیل ستاریان؛ آسیه مقامی مهر