کلیدواژه‌ها = برنامه‌های غربالگری تشخیصی
روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-114

10.48305/jims.2022.16314

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ مهدی نوریان زواره؛ آلاله زارع؛ حامد آقا پناه رودسری؛ مریم سمیعی نسب؛ حمید صانعی


تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار

دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369

10.22122/jims.v39i626.14054

الهام مجلسی؛ علی نویدیان؛ مریم نوایی؛ مصطفی منتظر ظهوری