کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین
نانوسلنیوم به عنوان ادجوانت کمکی همراه پروتئین نوترکیب اتولیزین در ساخت واکسن کاندید علیه Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

دوره 40، شماره 678، مرداد و شهریور 1401، صفحه 481-489

10.48305/jims.v40.i678.0481

علیرضا رنجبریان؛ ستاره حقیقت؛ محمد حسین یزدی؛ سپیده اربابی بیدگلی


فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان

دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736

10.22122/jims.v39i643.14459

فاطمه السادات زرکش اصفهانی؛ فرشته قندهاری؛ بهرام نصر اصفهانی؛ کیوان بهشتی مآل