کلیدواژه‌ها = پروتئاز
فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی

دوره 40، شماره 658، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 33-39

10.48305/jims.2022.16284

فائزه محمدی؛ امیررضا گرانفر؛ بهناز فامیل ستاریان؛ نازنین امانت؛ محمدرضا جواهری؛ منیرالسادات میرزاده