کلیدواژه‌ها = پزشک خانواده
بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزش از راه دور بر دانش و نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1496-1506

رضا خدیوی؛ شهاب‌الدین میلانی؛ مریم کریمی خوزانی؛ نرگس معتمدی؛ طاهره مقدس


میزان رضایت مردم مناطق روستایی شهرستان اصفهان از اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1048-1058

رضا خدیوی؛ پرستو گلشیری؛ الهام فراست؛ گلنار خالدی سردشتی