کلیدواژه‌ها = طب اورژانس
ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس

دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770

10.22122/jims.v39i645.14223

مهدی نصر اصفهانی؛ شموئیل یروشالمی؛ مهرداد اسماعیلیان


شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 993-999

سیمین دخت کلنی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حمید رضا عریضی؛ رضا عزیزخانی؛ پیمان ادیبی