کلیدواژه‌ها = تری‌گلیسیرید
بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی

دوره 38، شماره 566، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 121-128

10.22122/jims.v38i566.12173

شیوا صیرفیان؛ پویا طباطبایی


بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394

دوره 36، شماره 467، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 77-82

10.22122/jims.v36i467.9202

آرین گلاب بخش؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ متین خانه زرین؛ سید علیرضا مرتضوی