کلیدواژه‌ها = لیدوکائین
مقایسه‌ی اثر افزودن نیتروگلیسیرین، دگزامتازون و دارونما به لیدوکائین در بی‌حسی ناحیه‌ای داخل وریدی: یک مطالعه‌ی بالینی تصادفی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1873-1878

10.22122/jims.v35i462.8925

ابراهیم حسنی؛ علیرضا ماهوری؛ میر موسی آقداشی؛ نگین حسین‌زاده؛ اسما حسنی


تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1296-1303

مهران رضوانی؛ ریحانک طلاکوب؛ آمنه حاج علیخانی


اثر فرآورده‌ی موضعی حاوی لیدوکائین و تتراکائین بر عوارض عمل موبرداری به کمک لیزر

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 864-869

علی اصیلیان؛ ذبیح اله شاه مرادی؛ ربیع مظلومی