کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1038-1047

مهسا شکور؛ فریبا حقانی؛ طیبه شکری؛ حمید بهرامیان