کلیدواژه‌ها = Immunohistochemistry
ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34

دوره 39، شماره 656، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1017-1023

مریم ایرانپور .؛ الهام جعفری .؛ علی خدارحمی شهربابک .؛ محمد کریم آقایی .


بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک Immunohistochemistry (IHC) در ارزیابی افزایش بیان HER2 در بافت کارسینومای مهاجم مجرایی پستان با روش Fluorescence in situ hybridization (FISH)

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2321-2326

آذر برادران؛ پروانه حاج علیخانی؛ محمد کاظم غیبی؛ محمدرضا مهاجری؛ علی مهرابی کوشکی


بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2455-2460

مهدی نیکبخت دستجردی؛ وحید کاشانیان


بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص‌های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 514-523

رحیم گل‌محمدی؛ محمد شفیع مجددی؛ اکبر پژهان؛ مهدی نیکبخت دستجردی


بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور DAL-1 در نمونه‌های سرطانی و سالم تخمدان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1339-1350

مهدی نیکبخت دستجردی؛ زهرا عبدالعالی


با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 969-973

میترا حیدرپور؛ پروین رجبی؛ محمد علی رحیم لباف زاده