کلیدواژه‌ها = کرونا ویروس
فراوانی اضطراب سلامت در بین کارکنان بیمارستان‌ها طی اپیدمی COVID-19

دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 987-992

فاطمه سخنوری .؛ سید محسن حسینی .؛ رامین سامی .؛ مرضیه قاسمی .؛ نیره وحید .؛ اکرم صادقپور .؛ پریسا موسوی .؛ افشین امیر پور .


بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس‌ها با تمرکز بر عامل عفونت COVID-19

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 900-913

10.22122/jims.v38i602.13076

شیما غریبی؛ وجیهه عظیمیان زواره؛ سید حسین میرهندی