کلیدواژه‌ها = تروپونین
بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال

دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 993-998

حسن شمیرانی .؛ ناصر هادی .؛ . راضیه جعفریان؛ معصومه صادقی .؛ علیرضا خسروی .؛ آسیه منصوری .


مقایسه‌ی نشانگرهای تروپونین، تروپونین با حساسیت بالا و کوپپتین در زمان‌های مختلف در بیماران با درد قفسه‌ی سینه با خطر بالا

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 580-586

10.22122/jims.v37i528.10865

علیرضا ابوطالبی قهنویه؛ سیدمهدی میرحسینی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ رضا مؤیدنیا؛ ملیحه جهرمی دستجردی