کلیدواژه‌ها = اضطراب مرتبط با درد
نقش ارتباط واسطه‌ای اضطراب درد با مؤلفه‌های روان‌تنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی: تحلیل مسیر

دوره 39، شماره 654، بهمن و اسفند 1400، صفحه 973-981

مراله ابراهیمی .؛ مهدی بورونی .؛ رضا باقریان سرارودی .؛ زهرا حیدری .؛ فریبرز خوروش .


اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر پذیرش درد، اضطراب مرتبط با درد و شدت درد بیماران مرد مبتلا به درد مزمن

دوره 32، شماره 295، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1156-1165

محمد حسن انوری؛ امراله ابراهیمی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حمید افشار؛ احمد عابدی