کلیدواژه‌ها = CRP
ارزش تشخیصی CRP با حساسیت بالا در شناسایی نوزادان نارس مبتلا به سپسیس

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 363-367

10.48305/jims.v40.i673.0363

حسن بسکابادی؛ محمد مهران نیری


تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن و سطح سرمی هموسیستئین و CRP در زنان چاق

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1037-1045

فرزانه تقیان؛ مهدی کارگرفرد؛ رویا کلیشادی


ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس

دوره 24، شماره 82، آبان 1385، صفحه 1-7

مینو ادیب .؛ فخری نوایی .؛ زهرا بخشیانی .؛ فرشته صاحب فصول .؛ اکبر توکلی .؛ وجیهه استادی .