کلیدواژه‌ها = پیامد
فراوانی پیامدهای نوزادی به دنبال تولدهای چندقلویی در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله شهید بهشتی اصفهان در سال 1395

دوره 37، شماره 553، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1294-1297

10.22122/jims.v37i553.11463

امیرمحمد آرمانیان؛ رامین ایرانپور؛ اکبر حسن‌زاده؛ مریم آقابزرگی دلیگانی؛ فاطمه نجفیان نجف‌آبادی


بررسی روش‌های مختلف مایع ‌درمانی در بیماران ضربه‌‌ی مغزی و ارتباط آن با پیامد بیماران

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1160-1167

محمدعلی عطاری؛ حسن امیرمیجانی؛ غلامرضا خلیلی


بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند

دوره 24، شماره 82، آبان 1385، صفحه 26-30

سید عباس طباطبایی .؛ سید مظفر هاشمی .؛ محمود کبیری .؛ محمد یزدانی .؛ شهرام طاهری .؛ مهرداد حسین پور .؛ وحید گهریان .