کلیدواژه‌ها = آنژیوپلاستی
بررسی وضعیت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان و مقایسه‌ی آن با راه‌کارهای بالینی

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1044-1049

حمید صانعی؛ علی نصری؛ حسین بانک؛ فرهاد مشاوری؛ سید مجید حسینی؛ مهتاب کشوری؛ فریبرز نیک آیین؛ امیر رئوفی؛ جواد شهابی؛ مجتبی بکتاشیان


ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1016-1023

حسن شمیرانی؛ کژال کریمی؛ رضا مددی