کلیدواژه‌ها = هیپرلیپیدمی
بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2722-2731

مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ افسون امامی‌ نائینی؛ ندا زمانی؛ نفیسه معین


آترواسکلروز و استاتین‌ها‌

دوره 29، شماره 138، خرداد و تیر 1390، صفحه 571-585

مرضیه شاهرضایی؛ ایلناز رحیم‌منش؛ بهمن رشیدی


بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 997-1007

شهرزاد شهیدی؛ مژگان عظیمی؛ مرتضی محمدی؛ اکبر حسن زاده