کلیدواژه‌ها = کلوتریمازول
اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 40، شماره 693، آذر و دی 1401، صفحه 873-879

10.48305/jims.v40.i693.0873

منصور امین؛ سوسن اکرمی؛ مریم جمالان؛ راضیه محمد جعفری؛ فتح الله غلامی بروجنی؛ فاطمه مقصودی؛ مصطفی جمالان


مقایسه‌ی اثر درمانی کلوتریمازول و تولنفتات در درمان انواع گونه‌های قارچی مولد اتومایکوزیز در دو بیمارستان آموزشی اصفهان

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2117-2126

نظام الدین برجیس؛ سید احمدرضا اخوت؛ زینب سلیمانی کوجانی؛ شهرزاد برادران


مقایسه‌ی تأثیر کرم داخل واژنی بره موم زنبور عسل با کرم کلوتریمازول بر نتایج درمان عفونت‌های کاندیدایی واژن در زنان سنین باروری

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1099-1107

مهسا السادات موسوی؛ طاهره کشاورز؛ هاشم منتصری؛ کیوان پاکشیر؛ مریم یزدانی؛ نجف زارع؛ هوشنگ افروزان