کلیدواژه‌ها = ویتامین E
بررسی اثر کلسترول، ترکیبات محتوی آهن و ویتامین E، بر فراگمنتاسیون DNA و کمبود پروتامین اسپرم در خرگوش

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1769-1778

ناظم قاسمی؛ غلامرضا دشتی؛ فاطمه آموزگار؛ سید احمد واعظ


اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1737-1743

مجید خزاعی؛ محمدرضا کجباف؛ عبدا... کجباف؛ غلامرضا دشتی


اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1275-1280

غلامرضا دشتی؛ مسعود پورمقدس؛ محمد حسین صانعی؛ محسن حسینی؛ سید محمود قیومی