کلیدواژه‌ها = بیهوشی اسپاینال
تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1296-1303

مهران رضوانی؛ ریحانک طلاکوب؛ آمنه حاج علیخانی