کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره‌ی پلیمراز
اثر عصاره‌ی آبی بذر گیاه زنیان بر تغییرات میزان رونویسی از ژن‌های کد کننده‌ی گیرنده‌های Transforming Growth Factor-Beta (TGF-beta) در سلول سرطانی

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 801-806

مرضیه علی‌خانی؛ فروزان کریمی؛ حسن دربندی تمیجانی؛ سریرا شهنواز؛ شیما رسولی؛ محمد کمالی نژاد؛ احد خلیل‌نژاد؛ محمدرضا سهرابی


فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 912-921

محمد بهابادی نژاد؛ مجید بوذری؛ اردشیر طالبی


فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1477-1483

میترا حیدرپور؛ رسول صالحی؛ زهرا کمالی؛ حوری یراقی