کلیدواژه‌ها = محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی- گنادی
نقش لپتین در باروری

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1701-1713

فاطمه السادات امجدی؛ انسیه صالحی؛ شقایق حق جوی جوانمرد