کلیدواژه‌ها = عوامل خطر ساز قلبی- عروقی
بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1724-1732

سید علی کاظمی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ رامین حیدری؛ مژگان قاری پور؛ الهیار گلابچی؛ دکتر نضال صراف زادگان