کلیدواژه‌ها = زایمان طبیعی
بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 495-504

زیبا فرج‌زادگان؛ پریسا سعیدی؛ نرگس معتمدی


فراتحلیل نقش نوع زایمان بر مشکلات جسمانی نوزاد پس از تولد

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2059-2076

پروین بهادران؛ سعیده صفری؛ حمیدرضا عریضی؛ ایوب کمالی