کلیدواژه‌ها = طب سوزنی
اثر درمانی طب سوزنی بر روی بیماری انگشت ماشه‌ای

دوره 36، شماره 482، مرداد و شهریور 1397، صفحه 614-620

10.22122/jims.v36i482.9991

پریسا طاهری؛ رقیه قاسمی؛ مریم ملت


تأثیر طب سوزنی بر سطح سرمی اینترفرون گاما در موش‌های BALB/c آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1077-1085

مهشید شکیباپور؛ شروین غفاری حسینی؛ محسن محمودی؛ فاطمه رستمی؛ سید حسین حجازی


علل مراجعه و میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از روش طب سوزنی در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2280-2288

سید احمد محمودیان؛ مهتاب ابراهیم بابائی؛ محمد جعفری


بررسی تأثیر طب سوزنی بر کاهش میزان درد بیماران پس از جراحی دندان‌های عقل نهفته

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1953-1960

ناصر کاویانی؛ عباس حقیقت؛ سپیده رحمانی