کلیدواژه‌ها = خودمراقبتی
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود

دوره 40، شماره 696، آذر و دی 1401، صفحه 957-965

10.48305/jims.v40.i696.0957

اعظم مولادوست؛ شیدا جبل عاملی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ صدیقه فرضی


تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 433-444

شهره سیام؛ علیرضا حیدرنیا؛ صدیقه السادات طوافیان