کلیدواژه‌ها = خودمراقبتی
مقایسه‌ی تأثیر آموزش خودمراقبتی توسط پرستار و همتا بر توان خودمراقبتی بیماران کاندید آنژیوگرافی

دوره 41، شماره 750، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1184-1191

10.48305/jims.v41.i750.1184

متینه مبارکیان؛ حمید تقی نژاد؛ رسول محمدی؛ معصومه اطاقی


سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان


راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی: بررسی نقش میانجی شفقت به خود

دوره 40، شماره 696، آذر و دی 1401، صفحه 957-965

10.48305/jims.v40.i696.0957

اعظم مولادوست؛ شیدا جبل عاملی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ صدیقه فرضی


تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 433-444

شهره سیام؛ علیرضا حیدرنیا؛ صدیقه السادات طوافیان