کلیدواژه‌ها = ناباروری مردان
بررسی ویژگی‌ها و عملکرد گیرنده‌های هسته‌ای فعال کننده‌ی تکثیر پروکسیزوم‌ها (PPARs) در باروری مردان

دوره 38، شماره 583، مرداد و شهریور 1399، صفحه 503-511

10.22122/jims.v38i583.12860

مطهره سادات موسوی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ محسن شرفی؛ پگاه رحیمی‌زاده؛ علیرضا علیزاده


ارزیابی شکست DNA اسپرم در بیماران با گلبوزوسپرمیای نسبی

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2124-2133

فرشته رسولی؛ مرجان صباغیان؛ محمد علی صدیقی گیلانی؛ رامش منجمی


بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 854-870

عرفانه شایگان نیا؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 707-714

مجید متولی باشی؛ زهره حجتی؛ زهرا رضایی؛ سیمین همتی