کلیدواژه‌ها = ورزش در آب
تغییرات تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس پس از 4 و 8 هفته ورزش در آب

دوره 31، شماره 256، آذر و دی 1392، صفحه 1628-1639

مهدی کارگرفرد؛ جهانگیر حمیدی تهرانی؛ مریم مهرابی؛ رضا روزبهانی


تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر نیمرخ چربی بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390، صفحه 988-996

ناصر رحیمی؛ سید محمد مرندی؛ مهدی کارگرفرد


تأثیر 8 هفته ورزش در آب بر فاکتورهای فیزیولوژیکی منتخب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع II

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 722-732

ناصر رحیمی؛ سید محمد مرندی؛ مهدی کارگرفر