کلیدواژه‌ها = Bispectral index
بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2256-2262

میترا جبل عاملی؛ نسترن ایزدی مود؛ پریسا توانگر راد؛ احمد یراقی