کلیدواژه‌ها = Aspergillus
شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان

دوره 38، شماره 603، بهمن و اسفند 1399، صفحه 929-935

10.22122/jims.v38i603.13784

فائزه محمدی؛ نیما همت؛ بهناز فامیل ستاریان؛ آسیه مقامی مهر


ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین

دوره 38، شماره 577، مرداد و شهریور 1399، صفحه 367-375

10.22122/jims.v38i577.12946

فرزانه اکبری؛ علی ناصری؛ عبدالمجید فتی؛ محمد جواد نجف‌زاده؛ لیدا جراحی؛ محمود پریان


شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2262-2271

غلامرضا شکوهی؛ سید حسین میرهندی؛ پریوش کردبچه؛ مهناز نیک آیین؛ علی رضایی مته کلایی؛ مهدی عباس تبار


بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1286-1296

حسین روزبهانی؛ پریسا بدیعی؛ مریم برخوردار؛ عبدالرضا بدیعی؛ ابوالحسن فرامرزی؛ محسن مقدمی؛ رضا روزبهانی