کلیدواژه‌ها = دز جذبی
ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 686-691

راضیه کریمی؛ کیوان جباری؛ علیرضا حسینی؛ علیرضا عموحیدری؛ مهنوش اصلانی


بررسی دز جذبی و محاسبه ریسک بروز سرطان ثانویه تیروئید در رادیوتراپی تمام مغز

دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1590-1594

مهتاب احمدی؛ محمد باقر توکلی؛ علیرضا عموحیدری؛ زهرا علیرضایی


مقایسه‌ی دز دریافتی چشم‌ها، غده‌ی تیروئید و پاروتید در آزمون‌های Cone Beam Computed Tomography (CBCT) دندانی و پانورامیک دستگاه CRANEX® 3D

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1151-1159

رشا خواجوئی‌فرد؛ محمدباقر توکلی؛ مژده مهدی‌زاده؛ اکبر حسن‌زاده