کلیدواژه‌ها = هماتوکریت
بررسی حجم متوسط پلاکت در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی

دوره 34، شماره 372، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 120-125

نظام‌الدین برجیس؛ مهرداد رقاع؛ جلیل خطایی؛ علی مهرابی کوشکی


ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 1984-1991

حسین عجم زیبد؛ کوکب بصیری مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ نرجس بحری بیناباج؛ الهه رفعت