کلیدواژه‌ها = پیوند عروق کرونر
بررسی ارتباط بین میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی و بروز دلیریوم بعد از عمل بای‌پس عروق کرونر

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1358-1363

کیوان باقری؛ عظیم هنرمند؛ سید جمال‌الدین حسینی موسی


بررسی تأثیر تجویز پیش‌دستانه‌ی پاراستامول وریدی بر میزان درد حین و بعد ازعمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 756-762

الهام ملک احمدی؛ مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ محمد ابطحی


تأثیر محدوده‌ی فشار متوسط شریانی در حین پمپ قلبی ریوی بر پارامترهای بالینی بیماران حین و پس از جراحی پیوند عروق کرونر

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2574-2583

کیوان باقری؛ امید معتمدی؛ امید آقاداودی؛ مجتبی اکبری