کلیدواژه‌ها = Biopsy
میلیوم کلو ئید

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2343-2348

امیر حسین سیادت؛ فاطمه مختاری؛ محمد علی نیلفروش زاده


انتخاب مارکر مناسب جهت به کارگیری در تعیین موقعیت بازو‌های ربات کمک‌جراح در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3186-3193

مصطفی رستمی؛ مائده رنجبر