کلیدواژه‌ها = نوکاردیا
شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2081-2088

معصومه رسولی‌نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا پورمند؛ سید سعید اشراقی


جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 372-379

جمشید فقری؛ سمانه بوربور؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ محسن میدانی؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه السادات حسینی