کلیدواژه‌ها = هیپوکامپ
اثر اریتروپویتین بر آپوپتوز نورونی در شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ در رت‌های آلزایمری شده با استرپتوزوسین

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1593-1598

10.22122/jims.v35i454.8745

مولود شبرنگ؛ بهمن رشیدی؛ حجت‌اله علایی؛ محمدرضا شریفی؛ پرهام رئیسی


تأثیر آگونیست گیرنده‌ی آدنوزین و اسید اسکوربیک بر فراساختار نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 862-869

محمد زمانی؛ منصوره سلیمانی؛ اکرم علیزاده؛ مجید کاتبی


حفاظت از هیپوکامپ در پرتودرمانی به روش نقاشی دز در تومورهای گلیوما با درجه‌ی بالا

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 7-12

شیرین فرهنگ؛ محمدباقر توکلی؛ ایرج عابدی


تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 755-769

اکرم صادقی؛ شهناز رضوی؛ جواد حامی؛ ابراهیم اسفندیاری


اثر تکاملی محرومیت از نور بر القای تقویت درازمدت (LTP) در نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش صحرایی

دوره 31، شماره 228، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 237-246

سید علیرضا طلایی؛ سید مجتبی بنی طباء بیدگلی؛ سعیده داوری؛ محمود سلامی