کلیدواژه‌ها = مرگ سلولی
پیرگوشی: از دانش کنونی تا چشم‌اندازهای آینده‌ی درمان

دوره 34، شماره 382، خرداد و تیر 1395، صفحه 526-535

معصومه فلاح؛ مسعود هوشمند؛ محمد فرهادی


ارزیابی سمیت نانو میله‏ های اکسید آهن بر رده‌ی سلولی 929L

دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1973-1984

سریه قاسم‌پور؛ محمدعلی شکرگزار؛ رقیه قاسم‌پور؛ محسن علیپور


بررسی اثر کورکومین و دو متوکسی استرادیول در مهار کمپلکس پیش‌برنده‌ی آنافازی در رده‌ی سلولی سرطانی Hela

دوره 31، شماره 228، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 255-264

حمزه رحیمی؛ علیرضا فرومدی؛ محمد علی شکرگزار؛ رضا مهدیان؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مرتضی کریمی‌پور