کلیدواژه‌ها = سلول‌های بنیادی مزانشیمی
جداسازی، تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جنینی موش صحرایی به رده‌ی سلول‌های استئوژنیک و آدیپوژنیک

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 196-205

10.48305/jims.v41.i713.0196

عباس صادقی؛ کاوه خزائیل؛ محمدرضا تابنده؛ معصومه عزتی گیوی؛ فرشته نژاددهباشی


اثر کورکومین در القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های عصبی

دوره 40، شماره 683، مهر 1401، صفحه 611-616

10.48305/jims.v40.i683.0611

بی‌بی فاطمه کلالی نیا؛ آزاده سادات مرتضوی؛ سارا عامل فرزاد؛ سید کمال کاظمی تبار


مروری بر سلول‌های بنیادی مزانشیمی و عملکرد آن‌ها در پاسخ به عفونت

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 357-371

10.22122/jims.v37i522.11237

الهام زنگنه؛ سارا صعودی؛ احمد زواران حسینی


تأثیر همگرایی فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا (TGF-β) و هایپراسمولاریتی بر تمایز غضروفی و کاهش استخوانی شدن بافت تازه سنتز شده

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-107

10.22122/jims.v37i515.11087

الهام کنار؛ سعید رضا خاتمی؛ هنا حنایی اهواز؛ محمد شفیعی؛ محمدرضا حجاری


تأثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 439-455

مرضیه سلیمی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ سعید کرباسی؛ سعید کرمانی؛ شهناز رضوی