کلیدواژه‌ها = نوترکیب
ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 171-182

ناهید حیدری هفشجانی؛ شمسی نادری؛ رسول صالحی؛ پروانه نیک‌پور؛ مهران مدرس صادقی؛ زهرا حجازی؛ حسین خان‌احمد


کلونینگ و بیان دومین III پروتئین پوششی ویروس دنگی نوع 2 در باکتری E. coli

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 544-557

حسین فهیمی؛ مجید صادقی‌زاده؛ مهشید محمدی‌پور