کلیدواژه‌ها = رت
اثر دزهای پایین ممانتین بر سطح سرمی میانجی‌های التهابی در رت‌های وابسته به متادون

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 392-399

10.22122/jims.v37i523.11683

بهاره مرتضوی؛ زویا طاهر گورابی؛ امید مهرپور؛ میترا مودی


تأثیر نانوکپسول‌های سیلیبین بر کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 661-674

محسن مینائیان؛ ژاله ورشوساز؛ نفیسه خالقی اصفهانی