کلیدواژه‌ها = پارامترهای اسپرم
بررسی نتایج حاصل از درمان توسط تکنیک‌های کمک باروری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1767-1781

روشنک ابوترابی؛ ویدا رضوی؛ شکوفه بقازاده؛ لاله شارق؛ فاطمه‌سادات مصطفوی


بررسی اثر محافظتی منگنز بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه در موش‌های تیمارشده با فرمالین

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1018-1032

شیوا تاج‌الدینی؛ سهیلا ابراهیمی؛ پیمانه شیرین بیان؛ مهرداد بختیاری؛ بابک بهنام؛ محمدتقی جغتایی؛ مرتضی کروجی